Γερμανικά

Μαθήματα Γερμανικών για παιδιά (και ενήλικες)

Ευρωπαική γλώσσα, επίσημη σε χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Λουξεμβούργο. Η οικονομία της θεωρείται πυλώνας της Ευρωπαικής Ένωσης και η συμβολή της στον τουρισμό και την επιστήμη την καθιστούν εφόδιο και μεγάλο προσόν την αγορά εργασίας για όσους την κατέχουν.

Στα Σύγχρονα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Big Ben στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών Γερμανικών όλων των επιπέδων από Α1-C2 όπως αυτά έχουν οριστεί από το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Θεσμών για τις Γλώσσες. Η απόκτηση πιστοποιητικού επιπέδου Β2 είναι δυνατή σε 5,5 χρόνια και για τους ενήλικες σε 2 χρόνια.

Πιστοποιητικά
 Goethe Institut

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe Institut απευθύνονται και σε εφήβους και σε ενήλικες και αναγνωρίζονται επίσημα από τον ΑΣΕΠ.

Goethe-Zertificat A1: Fit 1 (έφηβοι) και Start Deutch 1 (ενήλικες)
Η εξέταση πιστοποιεί πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις με τις οποίες ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί να ανταπεξέλθει σε καθημερινές καταστάσεις όπως να παρουσιάζει τον εαυτό του και να κάνει σύντομες συζητήσεις.

Goethe- Zertificat A2: Fit 2 (έφηβοι) και Start Deutch 2 (ενήλικες)
Η εξέταση προυποθέτει βασικές γνώσεις της γλώσσας με τις οποίες ο ομιλητής μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις που αφορούν την καθημερινότητα.

Goethe-Zertificat B1
H εξέταση απευθύνεται και σε εφήβους και σε ενήλικες. Ο χρήστης της Γερμανικής γλώσσας χαρακτηρίζεται πλέον ανεξάρτητος και μπορεί να κατανοήσει και να παράγει λόγο που αφορά θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Goethe- Zertificat B2
Το πιστοποιητικό αυτό προυποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο κάτοχος του μπορεί να κατανοεί τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων, να διατυπώνει με σαφήνεια και ακρίβεια την άποψη του και να συμμετέχει σε οικείες προς αυτόν συζητήσεις.

Goethe –Zertificat C1
Το γλωσσικό επίπεδο σ αυτήν την εξέταση είναι πολύ προχωρημένο. Ο ομιλητής μπορεί να κατανοεί εκτενή κείμενα, να γράφει εκθέσεις για σύνθετα θέματα, να διατυπώνει την άποψη του εκτενώς με την απαραίτητη ακρίβεια και ευχέρεια και να παρουσιάζει τα δικά του πορίσματα.

Goethe – Zertificat C2: Groβes Deutches Sprachdiplom (GDS)
Η εξέταση πιστοποιεί την ανώτατη γνώση της Γερμανικής γλώσσας όπου ο ομιλητής κατανοεί χωρίς δυσκολία οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει στα Γερμανικά και εκφράζεται με ιδιαίτερη ευχέρεια και ακρίβεια. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ΟSD που διενεργούνται από το Αυστριακό κράτος
  • ΖΑΑ1(επίπεδο Α1)
  • ΖΑ2(επίπεδο Α2)
  • ΖΒ1(επίπεδο Β1)
  • ΖΒ2 (επίπεδο Β2)
  • ΖC1 (επίπεδο C1)
  • ZC2 ( επίπεδο C2)

Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας που διενεργούνται από το Ελληνικό κράτος
  • Επίπεδο Α (Α1-Α2)
  • Επίπεδο Β (Β1-Β2)
  • Επίπεδο Γ (C1-C2)

Oι εξετάσεις διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο και Μαιο